• ع ک خریدار کلیه O
  • متولد 1360 از استان لرستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدار کلیه کروه خونیoمثبت. قیمت هم زیر صدو پنجاه میلیون.آزمایشات رو انجام داده باشه HLEهم داشته باشه
    قیمت مناسب

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه