• شکیب خریدار کلیه A
  • متولد 1390 از استان آذربایجان شرقی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدار کلیه زیر سی سال گروه خونی آمثبت ومنفی اومثبت ومنفی آقا برای بچه میخوایم شهر تبریز هستیم فروشنده واقعی آزمایش hliبفرسته واتس آپ هم هستم همین شماره صفر نهصدوچهارده سیصدونه نودوسه سی محل عمل ارومیه هزینه کرایه و اسکان و آزمایشات به عهده بنده هست
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه