• آرش نادری دلپاک فروشنده کلیه B+
 • متولد 1369 از استان تهران
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات متولداقا سلامتت کامل B+ مثبت
  قیمت سیصد میلیون نیاز شدید مالی
  صفر نهصدو ده صدو هشتادو سه بیست و سه هشتادو سه
  فروشنده واقعی هستم خریدار واقعی پیام بده تو واتساپ

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه