• خدیجه قاطع خریدار کلیه A+
  • متولد 1363 از استان خوزستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدار کلیه با گروه خونی A مثبت در محدوده خوزستان
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه