• سعید ساکی فروشنده کلیه O+
  • متولد 1373 از استان همدان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات گروه خونی مثبت سالمه. سالم هستم غیر سیگاری و غیر الکلی. صفرنهصدوسه هشتصدوبیستو نه سی و سه شصتو نه
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه