• امید رضوان پور فروشنده کلیه O
 • متولد 1364 از استان اصفهان
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات به علت مشکلات مالی
  قیمت
  پیام بدهید به شماره نهصدو سیزده،چهارصدوهشتادو دو،پنجاه و چهار هشتادوهفت

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه