• ندازارع خریدار کلیه O+
  • متولد 1354 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خرید کلیه گروه خونی Oمنفی وO مثبت(فوری)
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه