• علی سلطان زاده جزی فروشنده کلیه O+
  • متولد 1372 از استان اصفهان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات سلام فروشنده گروه خونی O+ خریدار واقعی تماس بگیرد
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه