• احمدبسکابادی فروشنده کلیه B
  • متولد 1367 از استان خراسان رضوی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات با سلام.کلیه فروشی با گروه خونی Bمثبت.کاملا سالم.بدون هیچ مریضی.
    صفر نهصدوسی ، صفر صدوسی و سه هشت صد

    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه