• س همایونفر خریدار کلیه A
  • متولد 1369 از استان آذربایجان شرقی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدارکلیه آ مثبت آمنفیo مثبت oمنفی درصورت داشتن اچ ال ای به این شماره بفرستین صفرنهصدوچهارده دویست وبیست وپنج شصت وسه هشتادوسه
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه