• 09118720818 فروشنده کلیه AB
  • متولد 1367 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات فروش کلیه آزمایشات کامل hla و سنوگرافی و....و کلیه مراحل آب آنژیو عروق کلیه را انجام دادم و رضایت نامه دارم آماده عمل پیوند با شماره نهصد و یازده هشتصدو هفتادو دو صفر هشتصد و هجده تماس بگیرید همه جای ایران هم برای امدن مشکل ندارم
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه