• علیرضا نجمی خریدار کلیه O
  • متولد 1345 از استان مرکزی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات کلیه +خریدارم لطفا آزمایش‌ها کامل باشد
    عمل پیوند تهرانه .قیمت حدود تا

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه