• خالد احمدی خریدار کلیه AB
  • متولد 1362 از استان کردستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات نیازمند خرید کلیه با گروه خونی AB+خیلی ضروری(اهدا کننده آقا،حداکثر سی سال سن داشته باشه)
    لطفا با شماره صفر نهصد وسی وپنج ششصد وبیست ویک شصت ویک بیست ودو تماس حاصل بفرمایید

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه