• جاوید کشمیری خریدار کلیه B
  • متولد 1360 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدار کلیه B+ ویاB- ویاO+. ویاO- می‌باشم سن کمتر از سی سه سال باشد مجوز انجمن را هم برای گیرنده ودهنده را دارم لطفاً آزمایش های خود را همراه با HLA. ارسال به در واتساپ یا تلگرام نماییدوضمنا آنها DRBچها رداشته باشند
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه