• ن.ح فروشنده کلیه O
 • متولد 1365 از استان کرمانشاه
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات فوری،فوری،فوری
  همه آزمایشات تا مرحله پیوند انجام شده حتی
  آزمایش HLAوبافت،سی و پنج ساله،قیمت دویست وپنجاه سالم وحتی سیگاری هم نیستم،هرکجا هم باش میام، تماس هم شماره زیر یا در واتساپ ،نهصدوهیجده،هفت هزاروپانصد،هفتصدوهشتادوپنج.

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه