• الینا خریدار کلیه O
 • متولد 1366 از استان تهران
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات تماس ممنوع ✋✋ hla دارید فقط پیام
  خریدار کلیه خانم یا اقا
  گروه خونی o مثبت
  فقط کسانی که ازمایشات اچ ال ای انجام دادن واتساپ ، ایتا، ازمایش رو به این شماره( صفر نهصد و سی و هفت صد و نود و یک هفتاد هشتاد و هشت) بفرستید
  ازمایش ندارید وقت همو نگیریم
  تماس نگیرید
  شماره داخل پرانتز

  دیگر گزینه ها
  آگهی های خریدار کلیه