• کسری فروشنده کلیه O
 • متولد 1373 از استان تهران
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات ساله با قیمت توافقی فقط پیامک
  ، دارای ازمایش hlA
  سالم
  صفر نهصد وهجده ششصد وشصت وسه پنجاه چهل و پنج
  فقط پیامک
  صفر نهصدو هجده ششصد وشصت وسه پنجاه چهل وپنج

  دیگر گزینه ها
  آگهی های فروشنده کلیه