• سوسن تقوی خریدار کلیه O
 • متولد 1360 از استان تهران
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات خریدار کلیه خانم یا اقاتهران و هر شهرستان دیگه سن بیست تا سی و پنح سال گروه خونی oمثبت فقط کسانی که ازمایش اچ ال ای انجام داده اندواتساپ ازمایش رو بفرستن و قیمت چیزی هم که انجمن گفته بیشتر لطفا فقط کسانی که ازمایش اچ ال ای دارند پیام بدن
  شماره تماس و واتساپ:
  شماره :صفر نهصدوپنج پانصدو ده هفتادوهشت بیست و هفت

  دیگر گزینه ها
  آگهی های خریدار کلیه