• آریا طهرانی خریدار کلیه B
  • متولد 1361 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدار کلیه B+.فقط در صورت داشتن آزمایش اچ ال لی تماس بگیرید. صفرنهصدو دوازده صدونودوسه هفتادوشش پنجاه وپنج
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه