• مسعود شاکرفر خریدار کلیه O
  • متولد 1360 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات گروه خونی o+ میباشد
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه