• قاسم خریدار کلیه O
  • متولد 1363 از استان مازندران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خرید کلیه همراه داشتن تمام ازمایشات الزامی میباشد
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه