• علی09140066854 خریدار کلیه A
  • متولد 1345 از استان اصفهان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدار کلیه با گروه خونی A هستم برای پدرم
    اگر کسی آزمایش HLA داره واتساپ به شماره زیر ارسال کنه صفر نهصد و چهارده دوصفر شصتوشش هشتصدو پنجاهو چهار

    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه