• زهرا جمالپور خریدار کلیه O
  • متولد 1371 از استان خوزستان
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدار کلیه oمثبت هرشهری باشه هزینه رفت و برگشت و کلیه هزینه ها با خودم فوری
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه