• حمید فروشنده کلیه A
  • متولد 1360 از استان تهران
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات با فروش کلیه ام به امید خدا مادرم را از مرگ حتمی نجات میدم، خریدار واقعی چون هوا بدجور بارانیست...
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه