• مهناز کریمی خریدار کلیه A-
  • متولد 1358 از استان آذربایجان شرقی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات به یک کلیه با گروه خونی A نیاز شدید داریم
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه