• مهدیان فروشنده کلیه O
  • متولد 1371 از استان اردبیل
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات کلیه +oفروشی.سی ساله تن سالم بدون مصرف هیچ الکل و سیگار..زندگیم رو دارم میفروشم.برای زندگی بهتر.سیصد و خورده ای میلیون به بالا.ازمایش اچ ال ای موجود .صفر نهصدو چهارده هفتصد و چهل و دو شصت نه بیست سه
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه