• مهدی غلامی فروشنده کلیه A
  • متولد 1360 از استان خراسان رضوی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات باسلام کلیهA+ کاملاسالم hliهم دارم قیمت سیصد تمام ازمایشات صفر تاصد باخریدار اهداکننده خانم هستند وبیست وهفت سالشونه ممنون ..صفر نهصدوسی ونه سیصدو پنجاه وهشت چهل وهفت سی ودو ..
    دیگر گزینه ها
    آگهی های فروشنده کلیه