• یونس لطفی خریدار کلیه A
  • متولد 1363 از استان آذربایجان شرقی
  • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
  • توضیحات خریدارکلیه سالم باگروه خونیAمثبت باقیمت منصفانه نیازمندیم سن ترجیحاتاچهل سال مردباشد.شماره تماس صفرنهصدوچهارپانصدوچهل وهفت بیست ونه هشتادوپنج
    دیگر گزینه ها
    آگهی های خریدار کلیه