• اقدس حسینی خریدار کلیه O
 • متولد 1346 از استان تهران
 • شماره تماس : لطفا ابتدا وارد حساب شوید
 • توضیحات دیالیزی هستم. کلیه برای خودم میخواهم با گروه خونی o+
  *آماده پیوند *
  در صورت داشتن HLI به ایتا پیام دهید
  صفر نهصدو بیست و یک پانصدو هفتادو هشت صفر ششصدو بیست و چهار

  دیگر گزینه ها
  آگهی های خریدار کلیه